ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่องป้ายจราจร | Thai Drive Exam

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่องป้ายจราจร

30/09/2022 | 579681

 

 

  • ผู้ขับขี่กลับรถได้
  • ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
  • ผู้ขับขี่จอดรถได้
  • ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถด้านขวา
  • สุดเขตบังคับ
  • ให้ใช้ความเร็ว
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวขวา
  • ขับรถช้าลง และระมัดระวังอาจมีสัตว์ข้ามทาง
  • ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนน
  • ขับรถช้าลง และระวังข้างหน้าเป็นสวนสัตว์
  • ขับรถช้าลง และระวังเด็กนักเรียน
  • ห้ามเดินรถตรงไปทางเดียว
  • ให้เดินรถไปทางซ้ายได้ทางเดียว
  • ห้ามเดินรถไปทางขวา
  • ให้เดินรถทางเดียวไปทางขวา
  • ห้ามเฉพาะรถเก๋งเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ให้คนเดินเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามขับรถทุกชนิดเข้าไปในทิศทางที่ติดตั้งป้าย
  • ให้รถเข้าไปได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • เส้นทึบห้ามผ่าน แต่เส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
  • ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
  • ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย
  • ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ขับรถให้ช้าลงถ้าเห็นว่าไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่น หรือคนเดินเท้าในทางข้างหน้า ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทาง
  • เพิ่มความระมัดระวัง เขตหยุดรับ-ส่ง
  • เพิ่มความระมัดระวัง แล้วจอดรถ
  • เพิ่มความระมัดระวัง แล้วหยุดรถ
  • ให้ทางแก่รถหรือคนเดินเท้าบนทางขวางหน้าผ่านไปก่อน
  • ห้ามกลับรถไปทางขวา
  • ให้กลับรถไปทางขวา
  • ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง คนงานกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง ข้างหน้ามีงานสำรวจทาง
  • ขับรถให้ช้าลงและสามารถกลับรถได้เมื่อปลอดภัย
  • ขับรถให้ช้าลง ห้ามกลับรถ
  • ขับรถให้ช้าลงและให้เลี้ยวซ้ายได้
  • ขับรถให้ช้าลงและสามารถกลับรถได้เฉพาะรถยนต์
  • ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ให้เลี้ยวขวา
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวขวา
  • ต้องหยุดให้รถและคนเดินเท้าในทางขวางหน้าผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้ว จึงขับรถต่อไปได้
  • ห้ามหยุดรถทุกชนิด
  • ให้ลดความเร็วลง และขับต่อไปช้าๆ
  • ให้ขับรถไปได้เฉพาะรถเก๋ง เพราะเป็นทางเอก
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังให้ปลดเกียร์ หรือดับเครื่องทันทีเพื่อความปลอดภัย
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางลงลาดชันให้ใช้เกียร์ว่าง
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ขับรถด้วยความเร็ว เพราะมีหินร่วง
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมา ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
  • ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
  • ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
  • ห้ามจอดแต่หยุดได้ชั่วขณะ
  • ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
  • ทางข้างหน้าเป็นทางแคบลง
  • ทางข้างหน้าจะเป็นทางแยก มีวงเวียน
  • ทางข้างหน้าเป็นทางแยก
  • ทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางร่วมด้านซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางคู่ข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมจากทางขวา
  • ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
  • ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
  • ให้ขับรถช้าลง และชิดซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  • ให้ขับรถช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงซ้าย
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
  • ให้หยุดรถ
  • ห้ามจอดรถ
  • ห้ามใช้เสียง
  • ให้ใช้เสียงได้
  • ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางแคบด้านขวา
  • ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางแคบด้านซ้าย
  • ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางคู่มีเกาะ
  • ขับรถชิดไปด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัด
  • เฉพาะคนเดิน
  • ทางข้าม
  • บริเวณคนข้ามถนน
  • ห้ามคนผ่าน
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบ
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง รถที่สวนมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีช่องการจราจรลดลง
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางแคบด้านซ้าย
  • เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
  • ขับรถให้ช้าลง ให้เลี้ยวขวา
  • ขับรถไปทางขวา ให้เลี้ยวซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุด ทางข้างหน้า ไม่มีเครื่องกั้น
  • ขับรถเร็วได้ไม่ต้องหยุดรถ ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้น
  • ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุดรถเมื่อมีเสียงสัญญาณหรือมีเครื่องกั้นทางปิดกั้น
  • ขับรถให้ช้าลง พร้อมที่จะหยุด สะพานแคบ
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีสะพานแคบ
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าต้องใช้ทางเบี่ยงขวา
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางขึ้นลาดชัน
  • ขับรถใช้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางลงลาดชัน
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าสูงกว่า 2.50 เมตร ให้ผ่านได้
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถมีขนาดกว้างไม่เกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านได้
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ากว้างเกิน 2.50 เมตร ให้ผ่านได้
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าลอดต่ำกว่า 2.50 เมตรให้ผ่านได้
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางโทแยกทางโททางขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางเอกแยกทางเอกทางซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางขวา
  • ช่องจราจรปิดด้านขวา
  • ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
  • ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
  • ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
  • ทางแคบด้านซ้าย
  • ทางแคบทั้งสองด้าน
  • ทางแคบด้านขวา
  • ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
  • ห้ามชิดซ้าย
  • ให้ชิดขวา
  • ให้ชิดซ้าย
  • ห้ามชิดขวา
  • ให้รถจักรยานยนต์ผ่าน
  • ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน
  • ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่าน
  • ห้ามรถจักรยานยนต์ผ่าน
  • สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
  • ให้ขับรถไปทางเดียวด้านซ้าย ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  • ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  • ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  • ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
  • ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
  • ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
  • ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
  • ขับรถให้ช้าลง ถ้ามีรถไฟกำลังจะผ่าน ให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟอย่างน้อย 5 เมตร
  • ขับรถอย่างรวดเร็ว เพราะมีรถไฟกำลังผ่าน
  • ขับรถได้อย่างรวดเร็วเพราะไม่มีสิ่งกีดขวาง
  • ขับรถด้วยเร็วปกติ แต่ให้ระวังรถไฟกำลังผ่าน
  • เขตห้ามแซง
  • เขตให้หยุดรถ
  • เขตให้ทาง
  • เขตแซงได้
  • ห้ามรถทุกชนิดยาวเกินกำหนดผ่าน
  • ให้รถทุกชนิดกว้างเกินกำหนดผ่าน
  • ห้ามรถทุกชนิดน้ำหนักเกิน 10 ตันผ่าน
  • ให้รถทุกชนิดน้ำหนักเกิน 10 ตันผ่าน
  • ทางขึ้นลาดชัน
  • สะพานแคบ
  • ทางคดเคี้ยว
  • ทางลงลาดชัน
  • ห้ามเลี้ยวขวา
  • ให้เลี้ยวขวา
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นจอด
  • ห้ามหยุด
  • ให้รถจักรยานยนต์จอด
  • ให้รถจักรยานจอด
  • ระวังเครื่องบิน บินต่ำ
  • จุดนัดพบบริเวณสนามบิน
  • จุดรับส่งสัมภาระเครื่องบิน
  • ลานจอดรถภายในสนามบิน
  • ให้เลี้ยวขวา
  • ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวขวา
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ให้ผู้ขับขี่ ขับรถให้ช้าลง แล้วแซงได้
  • ให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วลง และรีบเร่งเครื่องไปก่อน
  • ให้ผู้ขับขี่ขับรถอย่างรวดเร็ว
  • ให้หยุดก่อนถึงเส้นแนวหยุด
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง ข้างหน้ามีงานสำรวจทาง
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง คนงานกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
  • ให้เดินรถไปทางซ้าย
  • ห้ามเดินรถตรงไปข้างหน้า
  • ให้เดินรถตรงไปข้างหน้าทางเดียว
  • ห้ามเดินรถเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะจอดรถได้
  • ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะให้ทาง
  • ให้ผู้ขับรถเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายได้
  • ขับรถใช้ช้าลงและระมัดระวังเตรียมพร้อมที่จะหยุดเมื่อถึงป้าย
  • เส้นชะลอความเร็ว
  • ให้เลี้ยวรถได้
  • ห้ามเลี้ยวรถ
  • ให้จอดรถได้
  • เพิ่มความระมัดระวัง และห้ามแซง
  • ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
  • เพิ่มความระมัดระวัง ห้ามเปลี่ยนช่องการจราจร
  • ขับรถให้ช้าลง ขับรถคร่อมเส้นได้
  • ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
  • ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
  • ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้
  • ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามกลับรถไปทางขวา
  • ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
  • ให้กลับรถไปทางซ้าย
  • ให้กลับรถไปทางขวา
  • ให้กลับรถไปทางซ้าย
  • ห้ามกลับรถไปทางขวา
  • ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
  • ให้กลับรถไปทางขวา
  • ให้กลับรถไปทางซ้าย
  • ให้กลับรถไปทางขวา
  • ห้ามกลับรถไปทางซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวขวา
  • ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
  • ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา
  • ห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
  • ให้เปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย
  • ห้ามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
  • ให้เลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
  • ให้เลี้ยวขวาหรือกลับรถ
  • ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือกลับรถ
  • ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ให้รถยนต์จอด และหยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถบรรทุกทุกชนิดผ่านเข้าออกในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
  • ให้รถบรรทุกผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถยนต์จอด แต่หยุดรับ-ส่งได้ในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตที่ติดตั้งป้าย
  • ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกชนิดผ่านเข้าออก
  • ให้หยุดรถ
  • ห้ามจอดรถทุกชนิด
  • ให้แซงได้
  • ให้ทาง
  • ให้ใช้น้ำหนักไม่เกิน 50 กก
  • ห้ามใช้เสียงเกิน 50 เดซิเบล A
  • ห้ามใช้ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ให้ใช้ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ห้ามขับรถยนต์ผ่าน
  • ต้องหยุดรถตรงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายและให้รถที่กำลังสวนทางมาผ่านไปก่อน
  • ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านซ้าย
  • ให้ลดความเร็วแล้วขับรถเบี่ยงไปทางด้านขวา
  • ให้เดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
  • ไปได้เฉพาะทางขวาเท่านั้น
  • ห้ามขับรถไปทางขวา
  • ให้ขับรถไปทางขวาเท่านั้น
  • ให้ชิดขวา
  • ให้ชิดซ้าย
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ให้เลี้ยวขวา
  • ห้ามชิดซ้ายหรือชิดขวา
  • ให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา
  • ให้ชิดขวาอย่างเดียว
  • ให้ชิดซ้ายอย่างเดียว
  • ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
  • ห้ามเลี้ยวทางซ้ายหรือทางขวา
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ให้ตรงไปแต่ห้ามเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
  • ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
  • ห้ามตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้าย
  • ให้รถยนต์ขับรถทางเดียวด้านซ้าย
  • ให้รถทุกชนิดเดินวนด้านขวาของวงเวียน
  • ให้ขับรถแทรกหรือตัดหน้ารถคันอื่นในวงเวียนได้
  • ผู้ขับขี่รถต้องขับไปทางซ้ายของวงเวียนและหยุดรอให้รถที่อยู่ในวงเวียนผ่านไปก่อน
  • ขับรถเข้าช่องเดินรถยนต์และรถจักรยานยนต์
  • ห้ามแซงล้ำเข้าไปในช่องเดินรถประจำทาง
  • ให้ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • ห้ามขับรถตรงไปหรือเลี้ยวขวา
  • รถมีคนนั่งไม่น้อยกว่า 3 คน สามารถใช้ช่องเดินรถนี้ได้
  • รถมีคนนั่ง 1 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
  • ห้ามรถมีคนเกิน 3 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้
  • รถมีคนนั่ง 2 คน เข้าไปในช่องเดินรถนี้ได้
  • ช่องเดินรถจักรยานยนต์
  • ช่องเดินรถมวลชน
  • ช่องเดินรถจักรยาน
  • เฉพาะคนเดิน
  • ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา
  • รถยนต์ทุกชนิด จอดรถได้
  • รถยนต์ทุกชนิด หยุดรถได้
  • รถยนต์ทุกชนิด กลับรถได้
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน
  • ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง
  • ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางซ้าย
  • ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
  • ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
  • ให้ขับรถด้วยความเร็ว เพื่อเข้าโค้งจะได้ไม่เสียการทรงตัว
  • ให้ขับรถช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางซ้าย
  • ให้ขับรถช้าลง และให้ขับรถชิดด้านซ้ายด้วยความระมัดระวัง
  • ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งรัศมีแคบไปทางขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้ามีทางโทแยกไปทางซ้าย
  • ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางโทตัดกับทางโทรูปตัวที
  • ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัวที
  • ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  • ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  • ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  • ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มซ้าย
  • ทางโทแยกทางเอกเยื้องกัน เริ่มขวา
  • ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  • ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  • ทางเอกตัดทางโทรูปตัววาย
  • ทางเอกตัดทางโทรูปตัวที
  • ทางเอกตัดกันรูปตัววาย
  • ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  • ทางเอกตัดกันรูปตัวที
  • ทางโทเชื่อมทางเอกจากขวา
  • ทางโทเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  • ทางโทเชื่อมทางโทจากซ้าย
  • ทางเอกเชื่อมทางเอกจากซ้าย
  • ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางเอกแยกทางเอกจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางเอกจากขวา รูปตัววาย
  • ทางโทแยกทางโทจากซ้าย รูปตัววาย
  • ทางแคบลงด้านขวา
  • ทางโค้งซ้าย
  • ทางแคบลงด้านซ้าย
  • ทางข้างหน้าแคบลงทั้งสองด้าน
  • ทางแคบด้านขวา
  • ทางแคบลงทั้งสองด้าน
  • ทางแคบลงด้านซ้าย
  • ทางกว้างขึ้นทั้งสองด้าน
  • ช่องจราจรปิดด้านขวา
  • ช่องจราจรปิดทั้งสองด้าน
  • ช่องจราจรลดลงด้านซ้าย
  • ช่องจราจรปิดด้านซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางแคบลงไม่เกิน 2.50 เมตร
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางกว้างเกิน 2.50 เมตร
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางสูงเกิน 2.50 เมตร
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง รถที่มีความสูงไม่เกิน 2.50 เมตรให้ผ่านได้
  • ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าขรุขระมาก เป็นหลุม เป็นบ่อ
  • ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ระวังหินร่วง
  • ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ผิวทางร่วน
  • ขับรถให้ช้าลง เพิ่มความระมัดระวัง ทางลื่น
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง เตือนรถกระโดด
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางข้างหน้าเป็นแอ่ง
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางลงลาดชัน
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวัง ทางขึ้นลาดชัน
  • ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ผิวทางร่วน
  • ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบด้านขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังการลื่นไถล อย่าใช้ห้ามล้อโดยแรง
  • ขับรถให้ช้าลงให้มาก และระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางข้างหน้าเป็นทางโค้ง
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตราย ทางข้างหน้าอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ระวังหินร่วง
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางลื่น
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวัง ทางคดเคี้ยว
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีหินร่วง
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางขึ้นลาดชัน
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางลงลาดชัน
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางแคบ
  • ผิวทางขรุขระ
  • สะพานเปิดได้
  • เตือนรถกระโดด
  • ทางเป็นแอ่ง
  • ไม่ออกทางขนาน
  • เปลี่ยนช่องเดินรถตามสัญลักษณ์ในป้าย
  • ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจร
  • ให้ออกทางขนาน
  • ผู้ขับรถบนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน
  • ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งซ้าย
  • ผู้ขับรถบนทางหลักให้ระมัดระวัง เตรียมตัวออกทางโค้งขวา
  • ผู้ขับขี่บนทางขนานเตรียมตัวเข้าทางหลัก
  • ผู้ขับขี่บนทางหลักเตรียมตัวออกทางขนาน
  • ผู้ขับรถในทางหลัก เตรียมเข้าทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  • ผู้ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  • ขับรถในทางหลักเตรียมออกทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางร่วมด้านซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางเอกตัดกัน
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้ามีทางคู่ข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีรถเข้ามาร่วมจากทางขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางร่วมไม่มีเกาะ
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางคู่ข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย เพิ่มความระมัดระวัง ทางร่วมด้านซ้าย
  • ทางข้างหน้าห้ามกลับรถ
  • ทางข้างหน้าจะมีทางโค้งซ้าย
  • ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านขวา
  • ทางข้างหน้าจะมีที่สิ้นสุดทางคู่
  • ทางข้างหน้ามีที่กลับรถด้านซ้าย
  • สิ้นสุดทางคู่
  • ทางโค้งซ้าย
  • ให้เลี้ยวซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
  • ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียว
  • ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และให้ชิดซ้าย ทางข้างหน้ามีทางเดินรถทางเดียวด้านขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
  • ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินรถสองทาง
  • ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะกลับรถ ในทางข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง และพร้อมที่จะเข้าทางเดินทางเดียวไปข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถสองทาง
  • ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะให้ทางแก่รถด้านหน้าเมื่อถึงป้ายให้ทาง
  • ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะไปในทางเดินรถทางเดียว
  • ขับรถให้ช้าลง และเตรียมพร้อมที่จะกลับรถข้างหน้า
  • ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีคนกำลังทำงาน
  • ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังคนข้ามทาง
  • ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้ามีเขตโรงเรียน
  • ขับรถให้ช้าลง เพราะทางข้างหน้า ให้ระวังเด็กนักเรียน
  • ข้างหน้าเป็นเขตโรงเรียน ระมัดระวังอันตรายที่เกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียน
  • ข้างหน้าเป็นเขตโรงเรียน ระมัดระวังอันตรายคนข้ามถนน
  • ข้างหน้าเป็นเขตโรงเรียน ระมัดระวังอันตรายเขตเฉพาะคนเดิน
  • ข้างหน้าเป็นเขตโรงเรียน ระมัดระวังอันตรายมีผู้ใช้รถจักรยาน
  • ขับรถให้ช้าลง และเพิ่มความระมัดระวังทางข้างหน้าอาจมีอันตรายเช่น เกิดอุบัติเหตุทางทรุด เป็นต้น
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังเด็กนักเรียนเป็นพิเศษ
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังสัตว์
  • ขับรถให้ช้าลง และระมัดระวังคนข้ามถนนเป็นพิเศษ
  • ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดขวา
  • ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชิดซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง ทางข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ห้ามแซง
  • ขับรถให้ช้าลง ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแนวทางตามทิศทางที่ชี้ไป
  • สลับกันไป
  • ทางโค้งกลับเริ่มซ้าย
  • ทางโค้งกลับเริ่มขวา
  • ทางโค้งซ้าย
  • ทางข้างหน้าเป็นทางโค้งไปทางขวา
  • ทางข้างหน้าโค้งกลับเริ่มขวา
  • ทางข้างหน้าโค้งซ้าย
  • ทางข้างหน้าโค้งรัศมีแคบเลี้ยวซ้าย
  • ที่กลับรถ
  • ที่ห้ามกลับรถ
  • ที่ห้ามแซง
  • เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)
  • ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังและเป็นที่ห้ามคนข้ามถนน
  • ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังและหยุดรถให้คนข้ามทาง
  • ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังและกลับรถได้
  • ขับรถให้ช้าลง ระมัดระวังช่องเดินรถจักรยาน
  • ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
  • ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
  • หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
  • ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
  • เส้นแบ่งเขตรถจักรยาน
  • เส้นขอบถนน
  • ข้างหน้ามีสัญญาณไฟจราจร
  • มีทางเดินเท้าอยู่ด้านซ้าย
  • ให้จอดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
  • ให้หยุดรถทับเส้นได้ตลอดเวลา
  • เขตหยุดรับ-ส่ง ได้ตลอดเวลา
  • ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย ระมัดระวังทางข้างหน้าเป็นทางคดเคี้ยวเริ่มขวา
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย
  • ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา
  • เขตปลอดภัย หรือเกาะสี
  • เขตหยุดรับ-ส่ง
  • เขตจอดรถ
  • เขตหยุดรถ
  • เพิ่มความเร็วเพื่อให้ผ่านไปได้เร็ว
  • ชะลอรถและควรเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ
  • บีบแตรเตือนเพื่อความปลอดภัย
  • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
  • หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
  • ชะลอความเร็วลง ขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น
  • ไม่ต้องทำอะไร เพราะโอกาสที่จะเกิดยาก
  • รีบเร่งความเร็วเพื่อผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  • เลือกใช้ช่องทางให้ถูกต้อง
  • ใช้ความเร็วอย่างระมัดระวัง
  • ทิ้งระยะห่างจากโค้ง
  • เว้นระยะห่างให้ถูกต้อง