ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่อง กฎหมายจราจร | Thai Drive Exam

ข้อสอบใบขับขี่ พร้อมเฉลย เรื่อง กฎหมายจราจร

30/09/2022 | 355481

  • 20 วัน
  • 7 วัน
  • 30 วัน
  • 15 วัน
  • ถูกต้อง
  • ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท
  • รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
  • รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
  • รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
  • หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน
  • หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
  • ขับผ่านไปได้เลย
  • หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
  • 10 วัน
  • 7 วัน
  • 15 วัน
  • 30 วัน
  • 30 วัน
  • 20 วัน
  • 25 วัน
  • 15 วัน
  • ถูกต้อง
  • ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
  • ไม่เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
  • ไม่เกิน 70 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
  • ไม่เกิน 60 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น
  • 3 เดือน
  • 4 เดือน
  • 6 เดือน
  • 5 เดือน
  • ห่างไม่เกิน 25 เซ็นติเมตร
  • ห่างไม่เกิน 40 เซ็นติเมตร
  • ห่างไม่เกิน 35 เซ็นติเมตร
  • ห่างไม่เกิน 30 เซ็นติเมตร
  • 15 วัน
  • 7 วัน
  • 10 วัน
  • 20 วัน
  • ปรับไม่เกินห้าพันบาท
  • ปรับไม่เกินสองพันบาท
  • จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
  • จำคุกไม่เกินสามเดือน
  • ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
  • ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
  • ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า
  • แซงในที่ห้ามแซง
  • ถูกต้อง
  • จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถีง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • จำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับตั้งแต่ 1,000 ถีง 50,000 บาท
  • ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  • ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
  • ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ร้อยละ 20 ต่อปี
  • ร้อยละ 10 ต่อเดือน
  • ร้อยละ 1 ต่อปี
  • 5 ปี
  • 1 ปี
  • 3 ปี
  • 2 ปี
  • ภิกษุ สามเณร
  • คนขับรถ
  • คนโดยสาร
  • เด็ก
  • บัตรประกันสังคม
  • สำเนาภาพถ่ายคู่มือจดทะเบียนรถ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
  • จำคุกไม่เกิน 1 ปี
  • ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
  • จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • 2 ปี
  • 1 ปี
  • 3 ปี
  • 4 ปี
  • 15 วัน
  • 45 วัน
  • 20 วัน
  • 30 วัน
  • 5 ปี
  • 6 ปี
  • 3 ปี
  • 7 ปี
  • หยุดทับเส้นแนวหยุด
  • หยุดหลังเส้นแนวหยุด
  • หยุดเลยเส้นแนวหยุด
  • หยุดเลยป้ายหยุด
  • ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
  • ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
  • ไม่น้อยกว่า 25 เมตร
  • ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
  • 150 เมตร
  • 100 เมตร
  • 60 เมตร
  • 120 เมตร
  • 60 เมตร
  • 90 เมตร
  • 70 เมตร
  • 80 เมตร
  • ทางร่วมทางแยก
  • สะพานเดินรถทางเดียว
  • ทางโค้งรัศมีแคบ
  • บนพื้นทางที่มีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
  • โรงเรียน
  • สถานที่ราชการ
  • สวนสาธารณะ
  • โรงพยาบาล
  • ไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • กลับรถได้ตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน
  • กลับรถได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายห้ามกลับรถ
  • กลับรถไม่ได้
  • กลับรถได้ถ้าไม่ใช่ทางร่วมทางแยก
  • บรรทุกได้กว้างกว่าความกว้างของตัวรถข้างละ 1 เมตร
  • บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหลังไม่เกิน 2.50 เมตร
  • บรรทุกสูงโดยวัดจากสิ่งของที่บรรทุกได้เกิน 5 เมตร
  • บรรทุกยื่นพ้นตัวรถด้านหน้าไม่เกิน 2.50 เมตร
  • รถคัน ก
  • รถคัน ข
  • รถคัน ก และ ข
  • รถจักรยานยนต์
  • เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
  • เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 1.50 เมตร
  • คนที่ได้รับข้อยกเว้นเนื่องมาจากเหตุผลทางการแพทย์
  • คนที่นั่งอยู่เบาะหลัง
  • เร่งความเร็วและขับผ่านไป
  • ค่อยๆ เหยียบเบรก เพื่อเตือนรถข้างหลัง ระวังและเตรียมหยุด
  • บีบแตรและขับผ่านไป
  • เหยียบเบรกเพื่อหยุดรถทันที
  • ได้
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ไม่ควร
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน
  • รถที่ซื้อจากศูนย์จำหน่ายรถทั่วไป
  • รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องและผ่านการตรวจสภาพรถ
  • รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้อง
  • แซงรถบรรทุกขนาดใหญ่เมื่อปลอดภัย
  • การแซงด้านซ้ายเมื่อคันหน้าจะเลี้ยวขวา
  • แซงรถในเขตเส้นทึบ
  • แซงรถในเขตเส้นประเมื่อปลอดภัย
  • รถ ข.
  • รถ ก.
  • ทั้งรถ ก. และ ข.
  • คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้
  • ไม่ควร
  • หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
  • ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
  • ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
  • ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
  • ถูกต้อง
  • หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
  • ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
  • หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
  • ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย
  • รถคันสีแดง
  • คันใดก็ตามที่ขับด้วยความเร็วที่สูงกว่า
  • รถคันสีเหลือง
  • คันใดก็ตามที่มาถึงทางแยกก่อน
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ควรหลีกเลี่ยง
  • ถูกต้อง
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ไม่ควร
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้ หากไม่มีอาการที่ส่งผลต่อการควบคุมยานพาหนะ
  • นายชาย ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
  • นางหญิง เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
  • นางแดง เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
  • นายดำ เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ไม่ได้ทุกกรณี
  • ได้
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้ทุกกรณี
  • ไม่ได้ทุกกรณี
  • ได้ หากไม่มีอาการที่เสี่ยงต่อการหมดสติหรือ ไม่สามารถควบคุมยานพาหนะ
  • ไม่ควรขับขี่
  • ไม่มีข้อใดถูก
  • ขับขี่ได้หลังจากหยุดยาทั้งหมด
  • ไม่ควร
  • ได้
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ความเร็วสูงสุดที่สามารถขับได้
  • ความเร็วที่กฎหมายกำหนด
  • ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน สภาพอากาศ สภาพการจราจร ซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่ก่ออันตรายแก่ผู้อื่น
  • ความเร็วที่ผู้ขับขี่คิดว่าปลอดภัย
  • ได้ แต่ต้องมีผู้อื่นนั่งรถไปด้วย
  • ได้
  • ไม่มีข้อใดถูก
  • ไม่ควรขับขี่
  • ไม่ควรทุกกรณี
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้แต่ต้องแสดงความสามารถในการขับขี่ ในการควบคุมยานพาหนะให้แก่เจ้าพนักงานได้อย่างดี
  • ไม่ได้ทุกกรณี
  • ไม่ควรทุกกรณี
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ได้ทุกกรณี
  • ไม่ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้ทุกกรณี
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ไม่ควร เนื่องจากมีความเสียงจะเกิดอาการชัก
  • ได้
  • ได้เฉพาะรถสาธารณะ
  • ได้เฉพาะยานพาหนะส่วนตัว
  • ไม่ควร