ตัดแต้ม ตัดคะแนน ใบขับขี่ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง? | Thai Drive Exam

ตัดแต้ม ตัดคะแนน ใบขับขี่ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง?

02/12/2022 | 15464

เริ่มใช้งานระบบตัดแต้มเมื่อไหร่?

9 มกราคม พ.ศ.2566

ใบขับขี่มีกี่คะแนน?

12 คะแนนเต็ม

หากมีใบขับขี่หลายชนิดนับคะแนนอย่างไร?

คะแนนความประพฤติจะมีคนละ 12 คะแนน  (ไม่ว่าผู้นั้นจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม)

เกณฑ์การตัดคะแนน

1.กลุ่มความผิดหลักที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุ จะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดทันที มี 4 ระดับ ได้แก่

  • ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 
  • ตัด 2 คะแนน เช่น  ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ฝ่าไฟแดง)  
  • ตัด 3 คะแนน เช่น ขับรถชนแล้วหนี 
  • ตัด 4 คะแนน เช่น เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเสพยาเสพติด 

2. กลุ่มความผิดอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง จำนวน 42 ฐานความผิด ตามบัญชีท้ายระเบียบ ความผิดกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้น เช่น ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทาง จอดในที่ห้ามจอด ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ เป็นต้น

หากคะแนนใบขับขี่หมด?

หากคะแนนเหลือ 0 คะแนน จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ หรือห้ามขับรถ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน หากฝ่าฝืนขับต่อ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 156

หากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายใน 3 ปี อาจจะถูกสั่งพักใช้มากกว่า 90 วัน  และหากยังถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่ 4 อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

การขอคืนคะแนน

  1. การคืนคะแนนอัตโนมัติ จะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นๆ  เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ โดยได้รับคืนเพียง 8 คะแนน
  2. คืนคะแนนโดยวิธีการเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบก

ตรวจสอบคะแนนใบขับขี่

  • เว็บไซต์ E-Ticket PTM
  • แอปพลิเคชัน ขับดี (KHUB DEE)
  • แอปพลิเคชัน เป๋าตัง