ใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ทุกคำถาม-คำตอบ | Thai Drive Exam

ใบขับขี่ สอบใบขับขี่ ทุกคำถาม-คำตอบ

01/12/2022 | 73669

สอบใบขับขี่ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ขั้นตอนอย่างไร

ใครที่ขอรับใบขับขี่ได้บ้าง

 1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์สำหรับรถยนต์
 2. มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์
 3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
 4. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 6. ไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับรถ

มีปัญหาด้านสายตา สอบใบขับขี่ได้ไหม?

ได้ แต่ต้องได้รับการตรวจโดยจักษุแพทย์แล้วว่าไม่มีผลต่อการขับขี่ พร้อมเอกสารรับรอง

เอกสารที่ต้องใช้

 • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือคลีนิก
 • บัตรประจำตัวประชาชน

การทดสอบปฏิกิริยา

เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 2 ใน 3 ครั้ง ถือว่า ผ่านการทดสอบ

การทดสอบสายตา

 • ทดสอบสายตาทางกว้าง  2ใน 3 ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบ
 • ทดสอบสายตาทางลึก ห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า1 นิ้ว 2 ใน 3 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • ทดสอบการมองเห็นสี ให้ดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเครื่องทดสอบ

การอบรม

 • เข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบกโดยตรง
 • เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถ

การสอบข้อเขียน

 • ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ ต้องผ่าน 45 คะแนน
 • หากทดสอบไม่ผ่าน ต้องมาสอบใหม่ในวันถัดไป

การทดสอบขับรถ

สำหรับรถจักรยานยนต์

 1. การปฏิบัติตามสัญญาณจราจร
 2. การขับหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 3. การทรงตัวความเร็วต่ำบนไม้กระดาน

สำหรับรถยนต์

 1. การหยุดรถเทียบทางเท้า (ไม่เกิน 25 ซม.)
 2. การขับเดินหน้า ถอยหลังทางตรง
 3. การถอยหลังเข้าจอดช่องด้านซ้าย

กรณีสอบขับไม่ผ่าน ต้องมาสอบใหม่ใน 3 วันถัดไป

ข้อสอบข้อเขียนออกอะไรบ้าง?

สอบแก้ตัวได้กี่ครั้ง?

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ในระยะไม่เกิน 90 วันนับตั้งแต่วันอบรม

ใบขับขี่เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่?

 • ใบขับขี่ชั่วคราว (2ปี) ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 • รถยนต์ - ต่ออายุ (5ปี) ค่าธรรมเนียม 500 บาท
 • รถจักรยานยนต์ - ต่ออายุ (5ปี) ค่าธรรมเนียม 250 บาท
 • ค่าคำขอ 5 บาท

ต่ออายุใบขับขี่ ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม?

ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน หากต่ออายุพร้อมกันหลายประเภท ใช้ใบรับรองแพทย์ 1 ใบและถ่ายสำเนาตามจำนวนของใบขับขี่อื่นๆ ด้วย

ต่ออายุใบขับขี่ต้องอบรมหรือไม่?

 • จากใบขับขี่ชั่วคราว 2 ปี เป็น 5 ปีไม่ต้องอบรม
 • จากใบขับขี่ 5 ปี ต่อ 5 ปี ต้องอบรม 1 ชม. (อบรมที่สำนักงานขนส่ง หรือทางออนไลน์ หรือทางโรงเรียนสอนขับรถ)

ต่ออายุใบขับขี่ได้ล่วงหน้าได้หรือไม่?

 • ใบขับขี่ชั่วคราว (2ปี) ต่อล่วงหน้าได้หลังจากได้รับใบขับขี่ผ่านไปแล้ว 1 ปี
 • ใบขับขี่ส่วนบุคคล (5ปี) ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน

ใบขับขี่หมดอายุ ทำอย่างไร?

 • หมดอายุ น้อยกว่า 1 ปี สามารถขอดำเนินการต่ออายุได้
 • หมดอายุ เกิน 1 ปี ต้องทดสอบข้อเขียนใหม่
 • หมดอายุ เกิน 3 ปี ต้องทดสอบข้อเขียน และสอบขับใหม่ทั้งหมด